n w    w w w w

Gmina Budziszewice - Gminny Serwis Informacyjny - Ogłoszenia
Email
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
czwartek, 10 października 2013 12:37

zaproszenie 13.10.2013 r

 
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
wtorek, 01 października 2013 07:39

Zawiadomienie o wydanej decyzji środowiskowej - Realizacja przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej - urządzeń infrastruktury technicznej w postaci wolnostojących ogniw fotowoltaicznych o łącznej max. mocy produkowanej energii elektrycznej 600 kW wraz z inwerterami, złączami kablowymi, przyłączem elektroenergetycznym oraz stacją transformatorową o mocy 630 kVA.

Czytaj treść zawiadomienia

 
Email
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
środa, 25 września 2013 12:35

                                                                  
Ogłoszenie Wójta Gminy Budziszewice
 z dnia 25 września 2013 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu ,,Rocznego programu współpracy Gminy Budziszewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”

 

Czytaj treść ogłoszenia

 
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
środa, 25 września 2013 10:59

                                                                                                Budziszewice, dnia  25 września 2013 roku


                                                                                                Mieszkańcy Gminy

                                                                                                _____________________________________       Zapraszam na nadzwyczajną XXVI sesję Rady Gminy Budziszewice,  która   odbędzie  się  w dniu 27 września 2013 roku /piątek/ o godzinie 13,00 w  sali posiedzeń Urzędu Gminy.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad  i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwał  w sprawach:
  4. przyjęcia  informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy Budziszewice za I półrocze 2013 roku,
  5. zmiany  budżetu  gminy na 2013 rok,
  6. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2013 rok,
  7. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami Rady Gminy.
  8. Zapytania i wolne wnioski.
  9. Sprawy różne.
  10. Zakończenie obrad.

                                                                                                               Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                       (-)  Piotr Jagiełło

 

 

 

 
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
poniedziałek, 09 września 2013 14:45

Zaproszenie na 15 września 2013 r.

 
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
czwartek, 05 września 2013 08:50

                                                                                          Budziszewice, dnia  04 września 2013 roku

                                                                                            

                                                                                          Mieszkańcy Gminy

                                                                                         _______________________________________


                                 Zapraszam na nadzwyczajną XXV sesję Rady Gminy Budziszewice,  która   odbędzie  się  w dniu 06 września 2013 roku /piątek/ o godzinie 13,00 w  sali posiedzeń Urzędu Gminy.

  Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad  i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Podjęcie uchwał  w sprawach:

1) przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budziszewicach,

2) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015,

3) zlecenia realizacji zadania wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

4) udzielenia odpowiedzi na skargę,

5) zmiany Uchwały Nr XI/64/12 Rady Gminy Budziszewice z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Punkt Przedszkolny w Rękawcu prowadzony przez Gminę Budziszewice,

6)  ustalenia wysokości  opłat za ścieki dowożone do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków w Budziszewicach,

7)  zmiany uchwały Nr XXI/121/2013 Rady Gminy Budziszewice z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy

5. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami Rady Gminy.

6. Zapytania i wolne wnioski.

7. Sprawy różne.

8. Zakończenie obrad.

                                                                                                                Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                        (-)  PiotrJagiełło

 

 
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
czwartek, 05 września 2013 08:41

Zaproszenie na dożynki 2013

 
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
piątek, 30 sierpnia 2013 14:05

Zaproszenie

 
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
piątek, 23 sierpnia 2013 10:03

Wójt Gminy Budziszewice
ogłasza III przetarg na sprzedaż nieruchomości rolnych
położonych w miejscowości Budziszewice ul. Sadowa, gmina Budziszewice,
pow. tomaszowski, woj. łódzkie

Czytaj treść ogłoszenia

 
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
środa, 14 sierpnia 2013 09:05

Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej - 1 strona

Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży - strona 2

 
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
czwartek, 08 sierpnia 2013 08:26

Ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego ozonu w województwie łódzkim

Szanowni Państwo, 

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łodzi, zgodnie informacją przekazaną w dniu 7 sierpnia 2013 r. przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi informuje, że na obszarze województwa łódzkiego stwierdzono w dniu 7 sierpnia 2013 r. przekroczenie poziomu informowania o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego ozonu w województwie łódzkim (PI=180 μg/m3)

Przekroczenie zanotowano na stanowisku pomiarowym w Parzniewicach (gm. Wola Krzysztoporska, pow. piotrkowski) o godz. 14:00-15:00

Wartość zanotowana na stanowisku pomiarowym: 14:00 – 187,4 μg/m3, 15:00 – 182,2 μg/m3

Obszar na którym wystąpiło ryzyko przekroczenia: Południowa część obszaru województwa łódzkiego (powiaty: piotrkowski, bełchatowski, pajęczański, wieluński, sieradzki, łaski)

Liczba mieszkańców obszaru na którym wystąpiło ryzyko przekroczenia: 507 tys.

W związku z występowaniem słonecznej pogody z umiarkowaną prędkością wiatru  przy uwzględnieniu prognoz meteorologicznych oraz prognoz zanieczyszczenia powierza na najbliższe dni należy stwierdzić, iż przekroczenie wartości poziomu informowania o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego stężenia ozonu w ciągu najbliższych 24 godzin nie jest wykluczone.

Ozon występujący w stratosferze stanowi osłonę dla Ziemi i jej mieszkańców przed szkodliwym promieniowaniem ultrafioletowym, natomiast jego obecność przy powierzchni ziemi ma negatywny wpływ na ludzkie zdrowie i roślinność. Pierwszymi objawami podrażnienia ozonem są chwilowe zaburzenia funkcji oddechowych, takie jak kaszel, płytki oddech, drapanie w gardle, senność oraz bóle głowy. Na wymienione dolegliwości najbardziej narażone są osoby poddane zwiększonemu wysiłkowi fizycznemu, zwłaszcza w porze letniej, gdy stężenia ozonu są najwyższe. Długotrwała ekspozycja na to zanieczyszczenie może powodować podrażnienia górnego odcinka dróg oddechowych i napady duszności, bóle w klatce piersiowej, podrażnienia i swędzenie oczu, podrażnienia śluzówki oraz może przyczynić się do rozwoju chorób dróg oddechowych (nosa, gardła i płuc). Przy ekstremalnych stężeniach ozon może prowadzić do wzrostu ciśnienia tętniczego, przyspieszenia tętna i obrzęku płuc. Do osób najbardziej wrażliwych na zanieczyszczenia powietrza należą osoby starsze, chore na astmę, dzieci oraz osoby pracujące na zewnątrz budynków.

W celu zmniejszenia narażenia na wysokie stężenia ozonu w powietrzu zaleca się unikanie przebywania na otwartej przestrzeni połączonego ze wzmożonym wysiłkiem fizycznym przez najbardziej narażone grupy ludności.

Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, pod adresem: http://www.wios.lodz.pl  oraz Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska http://powietrze.gios.gov.pl/gios/site/mainPage


 
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
środa, 24 lipca 2013 12:16


Informacja o włączeniu syren alarmowych

Stosownie do postanowień § 10 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. poz. 96) informujemy, że w ramach treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania (SWA) w dniu 1 sierpnia 2013 r. o godzinie 17.00 zostaną włączone syreny znajdujące się na strażnicach Ochotniczych Straży Pożarnych w Budziszewicach i Rękawcu.

Syreny będą włączone jedną minutę. Przeprowadzony w tym dniu trening umożliwi jednocześnie upamiętnienie 69 rocznicy wybuch Powstania Warszawskiego.     

Jeszcze raz podkreślamy, iż jest to tylko trening.  Prosimy o zachowanie spokoju i nie podejmowanie żadnych działań.                                                                                      

 
Email
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
środa, 03 lipca 2013 10:34

zaproszenie na turniej

 
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
wtorek, 02 lipca 2013 06:56

Pracuj bezpiecznie. Podstawy BHP w rolnictwie

Zawód rolnika wciąż wiąże się z dużym ryzykiem wypadków. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego pomaga eliminować ich przyczyny, upowszechniając zasady bezpiecznej pracy rolniczej. Ta szkoleniowo-edukacyjna działalność Kasy spotyka się z Państwa uznaniem. Najlepszym tego dowodem jest duże zainteresowanie i Państwa udział w organizowanych przez KRUS szkoleniach. Trwałym efektem powszechnego stosowania się rolników do zaleceń prewencyjnych Kasy jest stały spadek liczby wypadków przy pracy rolniczej.

Zważywszy na zbliżający się okres intensywnych prac polowych oraz fakt, że wiedzy o zagrożeniach nigdy za wiele polecamy Państwu poniższy artykuł, który pozwoli przypomnieć podstawową wiedzę dotyczącą bezpiecznej pracy.

BHP w rolnictwie

 
wtorek, 25 czerwca 2013 14:32

Plakat Strażnik siedlisk przyrodniczych

Regulamin konkursu
Karta zgłoszeniowa uczestnika

 
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
wtorek, 25 czerwca 2013 09:20

Plakat Ekobelfry

Regulamin konkursu ,,Ekobelfry"
Załącznik Nr 1- zgłoszenie w kategorii ,,Ekobelfer"
Załącznik Nr 2 - zgłoszenie w kategorii ,,Ekoszkoła"
Plakat ,,Ekobelfry"

 
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
środa, 19 czerwca 2013 14:37

Zawiadomienie o wydanej decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na budowie elektrowni słonecznej

Czytaj treść zawiadomienia

 
Email
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
wtorek, 18 czerwca 2013 14:03

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

OSTRZEŻENIE Nr 40

Zjawisko: Silne burze z gradem
Stopień zagrożenia: 2


Biuro: Biuro Prognoz Meteorologicznych Poznań
Obszar: Województwo łódzkie
Ważność: od 2013-06-18 15:00:00 do 2013-06-19 01:00:00
Przebieg: Przewiduje się wystąpienie burz, lokalnie z opadami gradu, podczas których opady deszczu wyniosą od 15 mm do 30 mm, lokalnie do 45 mm, a wiatr osiągnie w porywach od 80 km/h do 100 km/h.

Prawdopodobieństwo: 90%
Uwagi: Nadal obowiązuje OSTRZEŻENIE Nr 38 wydane o godz. 15:51 dnia 17.06.2013
Czas wydania: 2013-06-18 12:50:00
Synoptyk: Przemysław Szrama

 
Email
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
wtorek, 18 czerwca 2013 07:20

Gmina Budziszewice wspiera Rawę Mazowiecką   

Rawa Mazowiecka, jako jedyny reprezentant województwa łódzkiego, jest jednym z trzech finalistów konkursu na najmilsze miasto w Polsce.

Nagrodą w konkursie jest tytuł najmilszego miasta w Polsce i kampania w mediach ogólnopolskich.
Aby wygrać ten konkurs Rawa Mazowiecka potrzebuje naszego wsparcia, czyli głosów oddanych na to miasto na www.fioletowastrona.pl Dajmy więc wyraz lokalnej solidarności.


Głosowanie nie jest skomplikowane, trzeba zalogować się na www.fioletowastrona.pl wpisać adres mailowy bądź adres konta na facebooku, zaakceptować regulamin i przytulić właściwe miasto czyli Rawę Mazowiecką. Na maila bądź na facebooka przyjdzie informacja z linkiem, który należy potwierdzić i wówczas naliczany jest głos dla Rawy Mazowieckiej. Akcja głosowania trwa do 30 czerwca.
Rawę Mazowiecką przytulamy codziennie – to bardzo ważne, każde przytulenie to kolejny punkt dla miasta.

Rywalizacja zakończy się 30 czerwca imprezą plenerową na rawskim zamku. Wtedy też Miasto weźmie udział w decydującej konkurencji z udziałem publiczności.

Rawa Mazowiecka dziękuje za wszystkie wyrazy sympatii w postaci oddanych głosów i zaprasza 30 czerwca na koncert zespołu Bajm.

 
Email
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
wtorek, 18 czerwca 2013 07:19

Plakat Cristiada

 
Email
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
środa, 12 czerwca 2013 09:47

zaproszenie na mecz w dniu 16 czerwca 2013 r.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 10 z 14