n w    w w w w

Gmina Budziszewice - Gminny Serwis Informacyjny - Ogłoszenia
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
czwartek, 16 stycznia 2014 08:23


1,5 miliona złtych na zabytki w województwie łódzkim

Zarząd Województwa Łódzkiego zdecydował o przeznaczeniu w tym roku 1,5 mln zł na przywracanie świetności najcenniejszym zabytkom województwa łódzkiego. Z funduszy można skorzystać, biorąc udział w konkursie na udzielenie dotacji na wykonanie w 2014 roku prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego.

Celem przyznania dotacji jest poprawa stanu zachowania dziedzictwa kulturowego w województwie łódzkim i promowanie jego walorów wśród mieszkańców oraz udostępnianie zabytków na cele publiczne.

W tym roku dla Województwa priorytetem są prace lub roboty budowlane przy obiektach zagrożonych utratą wartości zabytkowych, których realizacja będzie niezbędna do usunięcia tych zagrożeń.

Czytaj więcej
Formularz zgłoszeniowy

 
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
poniedziałek, 30 grudnia 2013 11:17

INFORMACJA

Zadanie: Rewitalizacja centrum miejscowości Budziszewice -
utworzenie ,,Budziszewickiego Ryneczku" jako wielofunkcyjnego
centrum miejscowości - urządzenie zieleni
dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Czytaj więcej

 
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
poniedziałek, 23 grudnia 2013 09:08

                                                                                                              Budziszewice, dnia 13 grudnia 2013 roku

                                                                                                             

                                                                                                              Pan/i

                                                                                                              Mieszkańcy Gminy Budziszewice

                                                                                                             _______________________________                      

Zapraszam na  XXVIII sesję Rady Gminy Budziszewice,  która   odbędzie  się  w dniu 30 grudnia 2013 roku /poniedziałek/ o godzinie 13,00 w  sali posiedzeń Urzędu Gminy.

  Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad  i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Podjęcie uchwał  w sprawach:
 5. zmiany budżetu Gminy na 2013 rok,
 6. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Budziszewice,
 7. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Budziszewice
 8. uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok,
 9. ustalenia wysokości taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków urządzeniami kanalizacyjnymi na terenie Gminy Budziszewice,
 10. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanej na rzecz gminy Budziszewice,
 11. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok.
 12. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami Rady Gminy.
 13. Zapytania i wolne wnioski.
 14. Sprawy różne.
 15. Zakończenie obrad.

                                                                                     Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                            (-) PiotrJagiełło

 

 
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
czwartek, 05 grudnia 2013 09:58

INFORMACJA
DOTYCZĄCA PROGNOZOWANYCH
NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK ATMOSFERYCZNYCH


CZYTAJ TREŚĆ INFORMACJI

 
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
czwartek, 05 grudnia 2013 09:42

logo 1

             Informujemy, że Gmina Budziszewice jest realizatorem Programu Edukacji Ekonomicznej „Na własne konto”.

Program ten skierowany jest do uczniów gimnazjów z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Jego pomysłodawcą i głównym wykonawcą jest Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. 

W ramach Programu wszyscy chętni uczniowie Gimnazjum w Budziszewicach uczestniczyć będą w dodatkowych zajęciach z przedsiębiorczości i ekonomii. 
W trakcie pierwszego tygodnia ferii zimowych, poprzez zabawę i gry edukacyjne uczestnicy programu poznają podstawowe pojęcia i narzędzia ekonomiczne, które w założeniu umożliwią im lepszy start w dorosłe życie.

Podczas II semestru uczniowie wykorzystają zdobytą wiedzę w praktyce przygotowując pracę konkursową - młodzieżową gazetkę ekonomiczną, skierowaną do społeczności lokalnej oraz mini biznes plan jej wydania.

Autorzy najlepszych prac zostaną zaproszeni na finał konkursu do Warszawy, gdzie będą rywalizować o roczne stypendia edukacyjne.

Celem programu „Na Własne Konto" jest:

 • poszerzanie wiedzy ekonomicznej uczniów,
 • kształtowanie podstaw przedsiębiorczości,
 • przekazanie umiejętności świadomego planowania własnej ścieżki zawodowej,
 • zmniejszenie dysproporcji w znajomości narzędzi finansowych pomiędzy młodzieżą miejską, a młodzieżą pochodzącą z terenów wiejskich.

Program „Na Własne Konto" jest realizowany i finansowany  we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej i Fundacją „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej” za pośrednictwem Fundacji na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000" im. M. Rataja.

logo

 
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
poniedziałek, 25 listopada 2013 09:03

                                                                                                   Budziszewice, dnia  22 listopada 2013 roku


                                                                                         Pan/i

                                                                                                     MIESZKAŃCY GMINY  

                                                                                               _______________________________________

                                 Zapraszam na  XXVII sesję Rady Gminy Budziszewice,  która odbędzie  się  w dniu 28 listopada 2013 roku /czwartek/ o godzinie 13,00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad  i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Podjęcie uchwał  w sprawach:
 5. zmiany  budżetu  gminy na 2013 rok,
 6. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2013 rok,
 7. obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obniżenia podatku rolnego na rok 2014 na obszarze Gminy Budziszewice,
 8. ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
 9. ustalenia wysokości opłaty za ścieki dowożone do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków,
 10. przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Budziszewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”.
 11. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami Rady Gminy.
 12. Zapytania i wolne wnioski.
 13. Sprawy różne.
 14. Zakończenie obrad.

                                                                                                            Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                   (-) PiotrJagiełło

 

 
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
poniedziałek, 18 listopada 2013 11:38

Badanie internautów na wsi

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów, ul. Zofii Urbanowskiej 9, 62-500 Konin, zwraca się z uprzejmą prośbą o wzięcie udziału w naszym badaniu dotyczącym korzystania z Internetu na obszarach wiejskich. Jest ono w pełni anonimowe, a jego wyniki pozwolą nam zaplanować jeszcze lepsze działania w niedalekiej przyszłości. Wypełnienie ankiety zajmie ok. 15 minut. Znajduje się ona pod tym adresem:www.badanie.kss.org.pl

 
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
poniedziałek, 18 listopada 2013 09:27

                                                    POSTAW NA PRACĘ
        projekt aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych

Zapraszamy do wzięcia udziału w ogólnopolskim projekcie ,,Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych" realizowanym przez Fundację Aktywizacja w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Informacja nr 1
Informacja nr 2

 
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
piątek, 08 listopada 2013 12:21

                                              ZATRUCIA TLENKIEM WĘGLA

Państwowa Straż Pożarna prowadzi na szeroką skalę działania profilaktyczne w zakresie bezpiecznej eksploatacji urządzeń grzewczych. Poniżej zamieszczamy strony internetowe zawierające informacje na temat trwających już kampanii społecznych, których głównym organizatorem jest Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej: http://www.czadusypia.pl, http://www.straz.gov.pl/page/index.php?str=5177

 
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
wtorek, 05 listopada 2013 13:59

Sprawowanie osobistej opieki

nad dzieckiem

korzystna zmiana ustawy

o ubezpieczeniu społecznym rolników

Od 1 września 2013 r., obowiązują nowe przepisy umożliwiające finansowanie z budżetu państwa składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w okresie sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Jeżeli zatem sprawujecie Państwo osobistą opiekę nad dzieckiem w wieku do 5 lat, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego w wieku do 18 lat, to możecie skorzystać z prawa do finansowania z budżetu państwa składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w KRUS.

                                                                              Czytaj więcej

 
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
środa, 30 października 2013 08:12

PROTOKÓŁ
z przebiegu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
dotyczących treści ,,Rocznego programu współpracy Gminy Budziszewice z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o któych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014"

Czytaj treść protokołu

 
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
wtorek, 29 października 2013 12:03

Wójt Gminy Budziszewice
ogłasza IV przetarg
na sprzedaż nieruchomości rolnych
położonych w miejscowości Budziszewice, ul. Sadowa, gmina Budziszewice,
pow. tomaszowski, woj. łódzkie
Forma przetargu: ustny nieograniczony

Czytaj treść ogłoszenia

 
Email
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
czwartek, 10 października 2013 12:37

zaproszenie 13.10.2013 r

 
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
wtorek, 01 października 2013 07:39

Zawiadomienie o wydanej decyzji środowiskowej - Realizacja przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej - urządzeń infrastruktury technicznej w postaci wolnostojących ogniw fotowoltaicznych o łącznej max. mocy produkowanej energii elektrycznej 600 kW wraz z inwerterami, złączami kablowymi, przyłączem elektroenergetycznym oraz stacją transformatorową o mocy 630 kVA.

Czytaj treść zawiadomienia

 
Email
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
środa, 25 września 2013 12:35

                                                                  
Ogłoszenie Wójta Gminy Budziszewice
 z dnia 25 września 2013 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu ,,Rocznego programu współpracy Gminy Budziszewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”

 

Czytaj treść ogłoszenia

 
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
środa, 25 września 2013 10:59

                                                                                                Budziszewice, dnia  25 września 2013 roku


                                                                                                Mieszkańcy Gminy

                                                                                                _____________________________________       Zapraszam na nadzwyczajną XXVI sesję Rady Gminy Budziszewice,  która   odbędzie  się  w dniu 27 września 2013 roku /piątek/ o godzinie 13,00 w  sali posiedzeń Urzędu Gminy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad  i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał  w sprawach:
 4. przyjęcia  informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy Budziszewice za I półrocze 2013 roku,
 5. zmiany  budżetu  gminy na 2013 rok,
 6. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2013 rok,
 7. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami Rady Gminy.
 8. Zapytania i wolne wnioski.
 9. Sprawy różne.
 10. Zakończenie obrad.

                                                                                                               Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                       (-)  Piotr Jagiełło

 

 

 

 
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
poniedziałek, 09 września 2013 14:45

Zaproszenie na 15 września 2013 r.

 
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
czwartek, 05 września 2013 08:50

                                                                                          Budziszewice, dnia  04 września 2013 roku

                                                                                            

                                                                                          Mieszkańcy Gminy

                                                                                         _______________________________________


                                 Zapraszam na nadzwyczajną XXV sesję Rady Gminy Budziszewice,  która   odbędzie  się  w dniu 06 września 2013 roku /piątek/ o godzinie 13,00 w  sali posiedzeń Urzędu Gminy.

  Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad  i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Podjęcie uchwał  w sprawach:

1) przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budziszewicach,

2) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015,

3) zlecenia realizacji zadania wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

4) udzielenia odpowiedzi na skargę,

5) zmiany Uchwały Nr XI/64/12 Rady Gminy Budziszewice z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Punkt Przedszkolny w Rękawcu prowadzony przez Gminę Budziszewice,

6)  ustalenia wysokości  opłat za ścieki dowożone do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków w Budziszewicach,

7)  zmiany uchwały Nr XXI/121/2013 Rady Gminy Budziszewice z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy

5. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami Rady Gminy.

6. Zapytania i wolne wnioski.

7. Sprawy różne.

8. Zakończenie obrad.

                                                                                                                Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                        (-)  PiotrJagiełło

 

 
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
czwartek, 05 września 2013 08:41

Zaproszenie na dożynki 2013

 
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
piątek, 30 sierpnia 2013 14:05

Zaproszenie

 
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
piątek, 23 sierpnia 2013 10:03

Wójt Gminy Budziszewice
ogłasza III przetarg na sprzedaż nieruchomości rolnych
położonych w miejscowości Budziszewice ul. Sadowa, gmina Budziszewice,
pow. tomaszowski, woj. łódzkie

Czytaj treść ogłoszenia

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 10 z 15