n w    w w w w

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Budziszewicach
ul. J. Ch. Paska 62

97-212 Budziszewice

Wyposażenie i wyszkolenie umożliwia podjęcie przez jednostkę działań:

- ratowniczo - gaśniczych w czasie pożarów
- ratownictwa technicznego i drogowego
- ratownictwa medycznego

Zarząd OSP:

Prezes Władysław Bąk
Wiceprezes-naczelnik Roman Zieliński
Wiceprezes Zbigniew Kotynia
Sekretarz Aneta Kubryn
Skarbnik Grzegorz Kruś
Członek Jacek Niewiadomski
Członek Bogusław Kućmin
Członek Tomasz Pietranek

Komisja Rewizyjna OSP:

Przewodniczący Małgorzata Piwońska
Sekretarz Agnieszka Jagiełło
Członek Wojciech Samiec

 

Jednostka Operacyjno –Techniczna kategorii III OSP w Budziszewicach, włączona do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego bierze udział w akcjach ratowniczych i zabezpieczających przeprowadzanych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych, zagrożeń ekologicznych, katastrof i innych zdarzeń zagrażających życiu, zdrowiu i mieniu oraz środowisku naturalnemu człowieka. JOT kategorii III powołana jest uchwałą Zarządu OSP w Budziszewicach.
Do podstawowych zadań JOT należy:
1. udział w działaniach ratowniczych z zakresu:
a) działania ratownicze w czasie pożarów,
b) udzielanie zgodnie z obowiązującymi procedurami pierwszej pomocy medycznej,
c) działania zabezpieczające w czasie innych działań ratowniczych,
2. rozpoznawanie zagrożeń i wykonywanie czynności zabezpieczających uprzedzających zdarzenia lub ograniczających pośrednio ich skutki,
3. utrzymanie w należytym stanie posiadanego zaplecza logistycznego niezbędnego do działań ratowniczych,
4.utrzymywanie w sprawności i gotowości bojowej posiadanego sprzętu i wyposażenia do działań ratowniczych i zabezpieczających,
5. współdziałanie z innymi służbami i jednostkami ratowniczymi,
6. organizowanie szkoleń podstawowych i doskonalących dla ratowników OSP oraz szkoleń uzupełniających dla obsługujących sprzęt specjalistyczny i ochronny,
7. współdziałanie w przeglądach prewencyjnych organizowanych przez gminę,
8. współdziałanie w rekrutacji i przygotowaniu nowych członków czynnych OSP do społecznej służby ratowniczej,
9. pomoc w realizacji innych zadań statutowych OSP.